Усі резюме / Резюме по рубриках / Керівники
Дане резюме втратило актуальність 10 Лютого 2020 р.
Дані наведені виключно в ознайомлювальних цілях. Контактна інформація прихована та допоміжні функції вимкнені

10.11.2019


Руководитель, топ-менеджер

7 000 грн.

Контактна особа: Юрченко Виктор
Місто (регіон): Львів


Основна інформація:

Досвід роботи Технічний директор ПП "Трионбуд" (Системи кондиціювання, вентиляції, опалення. Монтаж, продажі, сервісне обслуговування. ), Львів 11.2015 ? 10.2019 (3 роки 10 місяців) Проведення переговорів, підготовка комерційних пропозицій, тендерної документації, підбір та замовлення обладнання, підписання договорів, організація виконання робіт( в тому числі пусконалагоджувальних), ввід в експлуатацію та здача об'єкта замовнику.Деякі об'єкти: готель "Адвенус", готель "Південний", ресторан "Байка", ресторан "Галицькі витребеньки", ТЦ "калина", ТЦ "Карпати", інші об'єкти на ТВК "Південний". Заступник директора, менеджер з персоналу (суміщення) ТОВ "Універсаліс" (Системи кондиціювання, вентиляції, опалення. Монтаж, продажі, сервісне обслуговування. ), Львів 04.2010 ? 10.2015 (5 років 5 місяців) Проведення переговорів, підготовка комерційних пропозицій, тендерної документації, підбір та замовлення обладнання, підписання договорів, організація виконання робіт( в тому числі пусконалагоджувальних), ввід в експлуатацію та здача об'єкта замовнику.Деякі об'єкти:Завод напівпровідників (м. Запоріжжя), ТОВ "Карпатнафтохім" ЗАТ "ЛУКОЙЛ" (м. Калуш, Ів.Франківська обл.), Южноукраїнська АЕС (М. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.). Генеральний директор ТОВ "Торговий дім "Галіція" (Системи кондиціювання, вентиляції, опалення. Монтаж, продажі, сервісне обслуговування. ), Львів 01.2008 ? 04.2010 (2 роки 3 місяці) Будівництво цеху по виготовленню полімерпісчаної черепиці. - реорганізація процесів керування, покращення ефективності роботи підприємства;- аудит існуючих бізнес процесів, оцінка і оптимізація;- формування стратегії досягнення планових показників по продажам, затратам, якості послуг;- організація сучасного рівня керування фінансами, обліком ( логістика, складський облік), маркетингом, персоналомта інше. Заступник директора по розвитку ТОВ "Мед-сервіс Львів" (Мережі аптек у Львівській та Івано – Франківській областях ), Львів 03.2007 ? 01.2008 (10 місяців) - оцінка інвестиційної привабливості проекту, керування проектами; - розробка концепції проекту, фінансового і календарного плану реалізації, контроль виконання; - розрахунок ризиків, розробка схем фінансування проекту; - робота з проектними інститутами і організаціями розробка ескізного, робочого проектів, замовлення ТУ;- узгодження в держаних органах та отримання необхідних дозволів;- робота з будівельними компаніями, аналіз ринку будівельних матеріалів та послуг, проведення тендеру, підбір генпідрядників. - побудова служби технагляду та контролю якості; - будівництво, реконструкція, ремонт приміщень під аптечні заклади- введення в експлуатацію об’єктів та їх технічне обслуговування (аптеки - м. Броди, м. Львів, вул.Городоцька)- оформлення права власності, легалізація об'єкту. - пошук орендаторів, експлуатація об’єкту, здача в оренду або продаж зайвих площ приміщення. Субєкт підприємницької діяльності - фізична особа СПД ФО (Гуртова та роздрібна торгівля промисловими товарами. ), Львів 05.2000 ? 08.2006 (6 років 3 місяці) директор Спільне українськопольське підприємство "Л і Л Лтд." (Гуртова та роздрібна торгівля промисловими товарами. Ремонтно будівельні роботи. ), Львів 03.1993 ? 07.2006 (13 років 4 місяці) - ство­рив під­при­єм­ст­во із всію не­об­хід­ною ін­фра­струк­ту­рою- ор­га­ні­зу­вав ви­став­ко­вий ма­га­зин - са­лон з оп­то­вої та роз­дріб­ної тор­гів­лі меб­ля­ми (380 кв.м.), в по­даль­шо­му і бу­ді­вель­ни­ми ма­те­ріа­ла­ми- один з пер­ших ім­пор­те­рів меб­лів та бу­ді­вель­них ма­те­ріа­лів про­від­них за­хід­них ви­роб­ни­ків Гер­ма­нії, Поль­щі, Сло­вач­чи­ни, Іс­па­нії. - ви­ко­ри­стан­ня пе­ре­до­вих бу­ді­вель­них тех­но­ло­гій. Пер­шим в За­хід­но­му ре­гіо­ні по­чав ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ти по вста­нов­лен­ню стін – пе­ре­го­ро­док і стель з гіп­со­кар­то­ну, під­віс­них стель фірм "DONN", "ARM­STRONG"- ор­га­ні­зу­вав ви­роб­ництво вер­ти­каль­них та го­ри­зон­таль­них жа­лю­зі, за­віз об­лад­нан­ня та ви­ко­ну­вав ро­бо­ти по на­не­сен­ню на сті­ни по­крит­тя, на­зва­но­го "рід­кі шпа­ле­ри"- здій­сне­но бу­ді­вель­ні та ре­монт­ні ро­бо­ти в м. Ки­їв, Рів­не, Чер­нів­ці, Івано-Фран­ків­ську, Тер­но­по­лі, Льво­ві і у Львів­ській об­лас­ті- з 1995 ро­ку річ­ний обо­рот реа­лі­за­ції то­ва­рів та пос­луг пе­ре­ви­щує 600 000 дол. США, а се­ред­ня чи­сель­ність пра­цюю­чих скла­да­ла 52 лю­ди­ни- по ре­зуль­та­там 1998 – 2001 р.р. у "де­сят­ці" кра­щих бу­ді­вель­них і тор­го­вель­них під­при­ємств Львів­ської об­лас­ті- роз­ро­бив, за­реє­ст­ру­вав і от­ри­мав сві­доцтво на то­вар­ний знак - збіль­шив ста­тут­ний фонд до 100 000 дол. США, ви­вів із ста­тут­но­го фон­ду ма­те­рі­аль­ні та фі­нан­со­ві ак­ти­ви і за­мі­нив їх то­вар­ним зна­ком- ор­га­ні­зу­вав тор­гів­лю за ва­лю­ту спор­тив­ним спо­ря­джен­ням фран­цу­зької фір­ми "SALO­MON" (під ки­їв­ську лі­цен­зію)- впро­ва­див комп'ютерну сис­те­му бух­гал­тер­сь­ко­го об­лі­ку, ство­рив сис­те­му роз­ра­хун­ків в тор­гів­лі за го­тів­ку без ка­со­во­го апа­ра­ту( СПД ФО Юрченко ) та ін. Освіта Львівський державний університет ім. Івана Франка (Львів) фізичний факультет, радіофізик повна вища, 08.1971 ? 07.1976 (4 роки 10 місяців) Знання мов: Російська - Професійний (експерт), Польська - Професійний (експерт), Українська - Професійний (експерт), Англійська - Нижче середнього Додаткова інформація Знання комп'ютера, програм:  Досвідчений користувач ПК і ПО Особисті якості, хобі, захоплення, навички:  Дополнительно к резюме. Опытный руководитель, знающий практически все аспекты хозяйственной деятельности предприятия. Сильный управленец, умеющий работать в любых условиях. На последнем месте работы осуществил: • рост рентабельности в целом, и, по убыточному направлению, сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования (20-50%); • оптимизацию накладных расходов (складские, заготовительные, производственные, в т. ч. бензин, связь, аренда, ремонт оборудования); • стабилизацию финансово - хозяйственной деятельности предприятия, в том числе погашение 2-х месячной задолженности по выплате зарплаты (в дальнейшем выплата в установленные сроки); • погашение кредитных линий и вывод основных средств из заставы; • уменьшение задолженности перед поставщиками; • улучшение логистики и бухгалтерского учета, особенно по складам (использование неликвидов и товарных запасов при выполнении новых заказов) и другое; • нормализация морально-психологического климата в коллективе; • разработка бизнес планов по перспективным направлениям развития предприятия. Результат одного из планов - начало строительства цеха по изготовлению полимерпесчаной черепицы. Имею не только опыт сотрудничества с контролирующими органами, но и определенные взаимоотношения. На профессиональном уровне провожу анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия для дальнейшего минимизация налогообложения. Всегда стараюсь минимизировать потери и накладные расходы предприятия. Активно работаю со складскими остатками и неликвидами, добился месячного прохождения товара по складу около 92 %. На предыдущих работах приобрел опыт и добился серьезных результатов по: - оптовой и розничной торговле строительных и различных групп промышленных товаров, - строительным и ремонтным работам. Осуществлял работу по направлениям: • поддержка и обслуживание существующих клиентов; • прямые продажи, дистрибуция; • контроль дебиторской задолженности; • контроль работы и мотивация торговой команды, обучение; • открытие магазинов локальных сетей. Личные качества: • многолетний опыт управления на Украине; • сильный и опытный руководитель, нацеленный на получение компанией максимальной прибыли; • профессионал с большим практическим опытом успешных продаж и взаимоотношений с клиентами; • организатор, умею создать и сплотить команду, работать в команде; • дисциплинированный, к работе отношусь с повышенной ответственностью; • склонен к нестандартному мышлению и творческому подходу для поиска альтернативных решений; • уклоняюсь от создания конфликтных ситуаций, умею проявить гибкость в отношениях с окружающими; • решительный и твердый, когда нет альтернативы; • коммуникабельный, умею вести переговоры; • обладаю лидерскими качествами; • целеустремленный, умею ставить задачи и организовать их выполнение; • аналитический склад ума; • работаю на результат. 02.04.2010 р. по даний час ТОВ "Універсаліс" заступник директора, менеджер з персоналу (суміщення) Системи кондиціювання, вентиляції, опалення. Монтаж, продажі, сервісне обслуговування. Проведення переговорів, підготовка комерційних пропозицій, тендерної документації, підбір та замовлення обладнання, підписання договорів, організація виконання робіт( в тому числі пусконалагоджувальних), ввід в експлуатацію та здача об'єкта замовнику. Деякі об'єкти:Завод напівпровідників (м. Запоріжжя), ТОВ "Карпатнафтохім" ЗАТ "ЛУКОЙЛ" (м. Калуш, Ів.Франківська обл.), Южноукраїнська АЕС (М. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.). 10.01.2008 р. по 02.04.2010 ТОВ "Торговий дім "Галіція" м. Львів генеральний директор Системи кондиціювання, вентиляції, опалення. Монтаж, продажі, сервісне обслуговування. Будівництво цеху по виготовленню полімерпісчаної черепиці. - реорганізація процесів керування, покращення ефективності роботи підприємства; - аудит існуючих бізнес процесів, оцінка і оптимізація; - формування стратегії досягнення планових показників по продажам, затратам, якості послуг; - організація сучасного рівня керування фінансами, обліком ( логістика, складський облік), маркетингом, персоналом та інше. 2007 по 2008 «Мед-сервис Львов» ООО г. Львов зам. директора развитие сети аптек - оценка инвестиционной привлекательности проектов, разработка концепции проекта, управление проектами; - составление графиков финансирования, контроль исполнения бизнес плана; - финансовое и ресурсное планирование; - работа с проектными институтами и организациями; - согласование и получение разрешений в государственных органах. - работа со строительными компаниями, проведение тендера, выбор генподрядчиков. - строительство объектов. - оформление права собственности, легализация объекта. - ввод в эксплуатацию. - эксплуатация объектов, сдача в аренду или продажа лишних площадей. 2006 -2007 «Аскона» ООО г. Львов руководитель департамента по работе с VIP клиентами - оптовая торговля строительными материалами; - управление отделом логистики и складом 1992 – 2006 Совместное украинско-польское предприятие 'Л и Л Лтд.' г. Львов директор - создал предприятие со всей необходимой инфраструктурой; - координация и контроль работы внутренних подразделений (бухгалтерия, склад, логистика, оптовая и розничная торговля, ремонтные и строительные работы); - организовал выставочный магазин - салон по оптовой и розничной торговле мебелью (380 кв.м.), в дальнейшем и строительными материалами - один из первых импортеров строительных материалов ведущих западных производителей; - осуществил строительно-ремонтные работы в г.г. Киев, Ровно, Черновцы, Ив. - Франковск, Тернополь, Львов и Львовская область - с 1996 года годовой оборот реализации товаров и услуг превышает 800 000 долл. США, а среднее количество работающих составляет 52 человека - по итогам 1998 – 2001 г.г. в 'десятке' лучших строительных и торгующих предприятий Львовской области - разработал, зарегистрировал и полЛьвовский государственный университет, физический факультет, радиофизик.Институты повышения квалификации в области информационных технологий, управленческих процессов в г.г. Москва, С.Петербург, КиевКонтакти:

Строк резюме збіг. Контакти приховані

Відправити
другу

Поскаржитись
адміністраторуРоздрукувати сторінку

Не знайшли необхідного резюме?

Додайте вакансію

Схожі резюме

Менеджер, Григораш Вадим, з/п 15 000 грн. 30.05.2020
Менеджер з продажу, Жупанський Андрій, з/п 20 000 грн. 29.05.2020
Менеджер з продажу, менеджер по роботі з клієнтами., Терех Марія, з/п 12000 грн. 28.05.2020
Smm, контент-менеджер, копірайтер, Коваль Володимир, з/п 12000 грн. 24.05.2020
Менеджер по роботі з клієнтами, Смалюк Віталій, з/п 12 000 грн. 22.05.2020
Менеджер по продажам, Захарчук Наталия, з/п 15000 грн. 20.05.2020
Менеджер з продажу, Ховерко Олена, з/п 15000 грн. 17.05.2020
Контент менеджер/копірайтер/smm, Коваль Володимир, з/п 12 000 грн. 15.05.2020
Руководитель, помощник руководителя, Дрозд Александра, з/п 15 000 грн. 15.05.2020
Менеджер, адміністратор, Кутинська Марта, з/п 14.05.2020

Більше резюме →

Резюме в категорії: Керівники
Резюме в регіоні: Львів


Ринок працевлаштування у Львові та області: кількість вакансій (вільних робочих місць) та резюме претендентів (працівників, що шукають роботу) по регіонам Львова

Регіон Вакансії Резюме
Lviv Резюме і вакансії, робота у Львові
вакансии и резюме
 
16492 14099
Brodu Резюме і вакансії, робота у Бродах
вакансии и резюме
 
217 57
Buzk Резюме і вакансії, робота у Бузьку
вакансии и резюме
 
156 23
Horodok Резюме і вакансії, робота у Городку
вакансии и резюме
 
187 54
Drohobuch Резюме і вакансії, робота у Дрогобичі
вакансии и резюме
 
528 241
Zhudachiv Резюме і вакансії, робота у Жидачеві
вакансии и резюме
 
183 35
Zolochiv Резюме і вакансії, робота у Золочеві
вакансии и резюме
 
177 48
Kamyanka Резюме і вакансії, робота у Кам"янці-Бузькій
вакансии и резюме
 
171 34
Mukolaiv Резюме і вакансії, робота у Миколаєві
вакансии и резюме
 
157 57
Mostuska Резюме і вакансії, робота у Мостиськах
вакансии и резюме
 
159 55
Peremushlyanu Резюме і вакансії, робота у Перемишлянах
вакансии и резюме
 
146 10
Pystomutu Резюме і вакансії, робота у Пустомитах
вакансии и резюме
 
149 22
Radehiv Резюме і вакансії, робота у Радехові
вакансии и резюме
 
144 27
Sambir Резюме і вакансії, робота у Самборі
вакансии и резюме
 
258 121
Skole Резюме і вакансії, робота у Сколах
вакансии и резюме
 
165 13
Sokal Резюме і вакансії, робота у Сокалі
вакансии и резюме
 
174 27
StaruySambir Резюме і вакансії, робота у Старому Самборі
вакансии и резюме
 
149 19
Struy Резюме і вакансії, робота у Стрию
вакансии и резюме
 
375 225
Tyrka Резюме і вакансії, робота у Турці
вакансии и резюме
 
140 11
Yavoriv Резюме і вакансії, робота у Яворові
вакансии и резюме
 
153 35